Acerca de

Cho Trẻ Em 

Cung cấp các khóa học dành cho trẻ em: 

 • Kỹ năng giao tiếp ứng xử 

 • Kỹ năng góp ý 

 • Kỹ năng tiếp nhận lời phê bình 

 • Kỹ năng thỏa thuận và từ chối 

 • Kỹ năng sử dụng tiền hợp lý 

 • Kỹ năng nhận biết và chống lại các hành vi lạm dụng 

 • Kỹ năng quản lý thời gian 

 • Các khóa học theo yêu cầu phụ huynh 

Các hình tổ chức các khóa học: 

 • Theo hợp đồng của các bậc phụ huynh và các trường học 

 • Tại Canada

Liên Hệ Chúng Tôi

Hãy liên hệ chúng tôi 

 • YouTube
Cảm ơn bạn!