MỤC TIÊU 
  • Phát triển kỹ năng sống cho những người trẻ; phát triển cá nhân phù hợp với giá trị văn hóa Việt Nam và thich ứng tốt với xã hội hiện đại 

  • Nâng cao kỹ năng giáo dục trẻ cho phụ huynh 

  • Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lớn 

HÌNH THỨC
  • Khóa học ngắn (tại Việt Nam hoặc Canada) 

  • Khóa học online 

  • Chia sẻ kiến thức trên YouTube (miễn phí) 

GIÁ TRỊ
  • Trung thực 

  • Cùng nhau phát triển 

ABS Training là tổ chức chuyên nghiệp về đào tạo và tư vấn các kỹ năng sống và kỹ năng nghề nghiệp. ABS Training có chương trình và nội dung được thiết kế hiện đại, phù hợp với thực tiễn và văn hóa Việt Nam